Skip to main content

Popular

Recent

АБ 66-02-45/12/24.09.2013г.

АБ 66-02-45/12/24.09.2013г.

ДО РОСЕН МАРИАНОВ МАРИНОВ ПИ с идентификатор 68134.4166.20 по КККР м.” ДЪРНЬОВ КАМЪК”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

На основание чл.128 от ЗУТ и чл.61, ал.3 от АПК Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен ПРЗ м.” ДЪРНЬОВ КАМЪК”, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението .

Възраженията, предложенията и исканията се подават в район „Овча купел” с приложен документ за собственост.