Skip to main content

Popular

Recent

О Б Я В Я В А За отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот – копирни услуги

О Б Я В Я В А
П У Б Л И Ч Н О   О П О В Е С Т Е Н     К О Н К У Р С

 За отдаване под наем за срок от 5 години на свободен, нежилищен имот – публична общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за следния обект:

– Помещение, находящо се в сградата на район “Овча купел”, бул. “Цар Борис ІІІ” 136В, ет.1, АОС №3485/2014г., с площ 5,70 кв.м., с предназначение-копирни услуги, начална наемна месечна цена 28,00 лв./двадесет и осем лева/ без ДДС

Прикачени файлове