Skip to main content

Popular

Recent

Обявяване на конкурс

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

 София – 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 В

центр. 02/955 – 44 – 62; тел. 02/855 – 61 – 61; факс 02/955 – 95 – 68

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РОК17 – РД09 – 309/02.11.2017 г. на Кмета на СО-район „Овча купел”

 ОБЯВЯВАМ   КОНКУРС:

 1. За длъжността “Юрисконсулт” на СО – район „Овча Купел”.

2. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:

– Образование – висше, степен „Магистър“;

– Област на висше образование – специалност „Право”

– Минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши;

– Минимален професионален опит – не се изисква;

– Вид правоотношение – служебно;

3. Допълнителни умения и квалификация носещи предимство на кандидатите:

– Компютърна грамотност;

– Познания в областта на местното самоуправление и на местната администрация;

– Познаване на  всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до работата на районната администрация;

4. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

– Първи етап – Решаване на тест;

– Втори етап – Интервю-събеседване.

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :

– Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС/;

–  Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

– Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта  на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;

– Копие от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения – владение на език; преминати обучения  и др.

6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Оказва съдействие по правни въпроси на административните звена в общината, изготвя  становища по проекти на вътрешни нормативни актове, становища по тълкуване и приложение на различни правни норми, становища за необходимостта от образуване на съдебни производства и осъществява процесуалното представителство по заведени съдебни дела, предлага  решения по различни казуси.

7. Размер на основната заплатата: от 600 лв. до 750 лв.

8. Обяви, списъци и други документи свързани с конкурса ще се поставят на таблото за обяви в сградата на СО – район “Овча купел”, ет. 1 – в коридора пред служба „Деловодство“.

9. Документи за участие в конкурса се подават до 12 /дванадесет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата на адрес:  гр. София,  бул. „Цар Борис ІІІ“, № 136 В –  сградата на СО – район “Овча купел”; ет. 1 – ДЕЛОВОДСТВО, на гише № 2 и гише № 3 от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълнощно/.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ” :                        П

                                                                        /ХРИСТИНА СЕМЕРДЖИЕВА/