Skip to main content

Popular

Recent

Конкурс за Юрисконсулт по заместване /чл. 15, ал. 1 от ЗДСл/

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РОК16 – РД09 – 269/04.07.2016 г. на Кмета на СО-район „Овча купел”

 

ОБЯВЯВАМ   КОНКУРС:

  1.  За длъжността “Юрисконсулт” на СО – район„Овча Купел”.
  2. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:

–   Образование – висше, степен „Магистър“;

–   Област на висше образование – специалност „Право”

–   Минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши;

–   Минимален професионален опит – не се изисква;

–   Вид правоотношение – служебно;

  1. Допълнителни умения и квалификация носещи предимство на кандидатите:

–     Познания в областта на местното самоуправление и на местната администрация;

–     Познаване на  всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилниции др.,отнасящи се до работата на районната администрация;

 

  1. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

–                                         Първи етап – Решаване на тест;

–                                         Втори етап – Интервю-събеседване.

  1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

– Заявление за участие в конкурса/Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС/;

– Декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС;

– Автобиография (CV) по европейски стандарт;

– Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

– Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта  на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;

– Копие от документи,удостоверяващи допълнителни квалификационни умения – владение на език; преминати обучения  и др.

  1.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Оказва съдействие по правни въпроси на административните звена в общината, изготвя  становища по проекти на вътрешни нормативни актове, становища по тълкуване и приложение на различни правни норми, становища за необходимостта от образуване на съдебни производства и осъществява процесуалното представителство по заведени съдебни дела, предлага  решения по различни казуси.

  1. Размер на основната заплатата: от 600 лв. до 700 лв.
  2. Документи за участие в конкурса се подават до 12 /дванадесет/ календарни дни от датата на  публикуване на обявата  на адрес:  гр. София,  бул. „Цар Борис ІІІ“, № 136 В –  сградата на СО – район “Овча купел”; ет. 1 – ДЕЛОВОДСТВО, на гише №2 и гише №3от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълнощно/.

 

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ” :                        П

 

/ХРИСТИНА СЕМЕРДЖИЕВА/

Прикачени фаилове:

Длъжностна характеристика юрисконсулт