Skip to main content

Popular

Recent

Конкурс за Старши експерт „Архитектура и градоустройство“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10a от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РОК16 – РД09 – 234/10.06.2016 г. на Кмета на СО-район „Овча купел”

 

ОБЯВЯВАМ   КОНКУРС:

 

 1. 1. За длъжността Старши експерт „Архитектура и градоустройство” на СО – район „Овча Купел”.
 2. Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
 • Образование – висше, степен „Магистър“;
 • Област на висше образование – специалност „Архитектура”
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – V-ти младши;
 • Минимален професионален опит – 4 години;
 • Вид правоотношение – служебно.
 1. Допълнителни умения и квалификация носещи предимство на кандидатите:
 • Познания в областта на местното самоуправление и на местната администрация;
 • Познаване на всички нормативни документи, закони, постановления, наредби, правилници и др., относно устройство на територията.
 1. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
 • Първи етап – Решаване на тест;
 • Втори етап – Интервю-събеседване.
 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са :
 • Заявление за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от НПКДС/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС;
 • Автобиография (CV) по европейски стандарт;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността и областта  на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
 • Копие от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения – владение на език; преминати обучения  и др.
 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Изпълнява функции и задачи по Закона за устройство на територията. Дейности по устройствено планиране, проектиране и контрол на строителството. Съгласува устройствени и инвестеционни проекти, дава становища, предлага решения по различни казуси, участва в комисии, изпълнява възложени задачи от Кмет и Главен архитект на района, замества Главния архитект на района при необходимост.

 1. Размер на основната заплатата: от 700 лв. до 950 лв.
 2. Документи за участие в конкурса се подават до 12 /дванадесет/ календарни дни от датата на публикуване на обявата на адрес:  гр. София,  бул. „Цар Борис ІІІ“, № 136 В –  сградата на СО – район “Овча купел”; ет. 1 – ДЕЛОВОДСТВО, на гише № 2 и гише № 3 от 8:30 ч. до 17:00 ч.

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълнощно/.

 

КМЕТ НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ” :                        П

 

/ХРИСТИНА СЕМЕРДЖИЕВА/