Skip to main content

Popular

Recent

Конкурс за длъжността Старши експерт „Архитектура и градоустройство“

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати

до конкурс за длъжността Ст. експерт „Архитектура и градоустройство“ в отдел „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството” към район „Овча купел” при Столична община

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РОК16-РД09-343 от 26.08.2016 г. на Кмета на СО –район „Овча купел” реши:

             Допуска до конкурс следните кандидати:     

  1. Емилиян Георгиев Джотолов;
  2. Валентина Димитрова Петрова;

            Няма недопуснати до конкурса кандидати     

              Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 14.09.2016 г. от 10 часа в сградата на СО – район „Овча купел”, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 В / ет. 2 – заседателна  зала / .

              Интервюто с успешно издържалите теста кандидати  ще се проведе на 14.09.2016 г. от 14 часа в сградата на СО – район „Овча купел”, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136 В / ет. 2 – заседателна  зала / .

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста: АПК; ЗМСМА; ЗДСл; ЗОЗЗ; ЗУТ; Наредба № 1 / 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; Наредба № 4 / 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба № 4 / 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

Дата: 31.08.2016 г.                     Председател:                        П

гр.София                                                                 /инж. Любомир Донев /

 

 

 

 

Прикачени файлове