Skip to main content

Popular

Recent

Правила и мерки за пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон

БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ КЪМ СЕБЕ СИ, КЪМ  БЛИЗКИТЕ И ДОМОВЕТЕ СИ!

БЪДЕТЕ МНОГО ВНИМАТЕЛНИ С ОГЪНЯ!

През есенно-зимния отоплителен сезон се повишава риска от пожар в бита. Най-често пожарите се причиняват в следствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини.
Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ напомня, че отговорност за осигуряване на пожарна безопасност има всеки гражданин. Нарушаването на мерките за пожарна безопасност води до големи загуби на дом, имущество и ценности, а също така и застрашава живота на най-близките хора.
През отоплителния сезон се използват различни видове отопление, но каквото и да е то не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно им ползване:

 • При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени – с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки.
 • При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта места.
 • Използването на нестандартни или неизправни отоплителни уреди увеличават опасността от възникване пожари.
 • Особено внимание трябва да се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността и начина на монтаж.                                                                                                                                                                        Ето някои практични съвети, за недопускане на пожари през отоплителния сезон:                                                                                                                                                                                                            1.Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност;2.Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди;

  3.Комините и димоотводните тръби трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност;

  4.Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, трябва да се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично, съгласно инструкциите на производителите;

  5.Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреда и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска;

  6.Категорично е забранено употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление;

  7.Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо;

  8.Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

  9.Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от горими и трудногорими материали;

  10.Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин.

  Как да действаме в случай на възникнал пожар?

  1.Да запазим спокойствие!

  2.Да позвъним на тел. 112!

  3.Когато се свържем с диспечера, кратко, точно и ясно да обясним:

  – Къде е пожарът – адрес!

  – Какво гори!

  – Кой се обажда и телефон за обратна връзка!

  – Има ли застрашени хора!

  4.Изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците.

  5.При евакуация използвайте най-краткия, надежден и безопасен път.

  6.За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В никакъв случай не използвайте асансьорите!

  7.При преминаване през задимена среда или влизане в задимено помещение поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се ниско приведени.

  8.Ако пътят ви за евакуация е блокиран, останете в банята, а при невъзможност да стигнете до нея – в някои от стаите или на терасата.

  – Уплътнете пролуките около вратата с мокри хавлии, чаршафи, одeяла, парцали и други подобни. По този начин ще забавите проникването на дима в помещението, където се намирате.

  9.Ако е невъзможно да излезете от сградата, покажете се на прозореца или терасата, за да бъдете забелязани и за да можете да дишате чист въздух.

  10.Ако дрехите ви се запалят, не бягайте, а веднага ги съблечете. Ако това не е възможно спрете, легнете и се търкаляйте.

  11.Не се връщайте обратно в сградата, ако сте забравили нещо!

 

 

Преустановено е приемното време

Поради усложнената епидемична обстановка напомняме, че приемното време за граждани е преустановено.

Все още е в сила Заповед СОА20-РД09-1458 на Кмета на Столична община , според която в районната администрация с граждани ще работят САМО  Деловодство, ГРАО, и Каса.

Компенсиране на неприети деца в държавни/общински детски градини за учебната 2021/2022 година

Ако през учебната 2021/2022 г. детето Ви не е прието в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места, имате право да кандидатствате за получаване на средства за компенсация. Това гласи Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Срок за подаване на заявленията:

Заявлението за учебната 2021/2022 година се подава до 05.11. 2021 г. в районната  администрация по настоящ адрес на детето.

Условия за кандидатстване:

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно  на следните 6 условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;
 2. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;
 4. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;
 5. Aко детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;
 6. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец – Заявление21-22г.
 2. Договор за обучение;
 3. Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец :
 • фактура и платежно нареждане /при плащане по банков път/
 • фактура и фискален бон /при плащане в брой/

Компенсирането е за родители на деца от 3-годишна възраст /навършена/ до постъпването им в 1-ви клас.

Документи се приемат всеки работен ден в Деловодството на СО – район „Овча купел“ от 8:30 до 17:00 ч.

 

 

Прикачени файлове

Временен пункт за преброяване на населението

От днес, 04.10.2021, до 10.10.2021, между 9.00 и 13.00 ч., в сградата на районната администрация ще работи временен пункт за преброяване на населението.
Ако не сте успели да се преброите електронно, можете да посетите пункта, където преброяването ще ви отнеме не повече от 10-15 минути.
Срокът за електронното преброяване изтече на 30.09.2021, а преброителите ще могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 ч. на 10 октомври 2021 година.

Подай сигнал

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

  Може да прикачите до 3 файла с размер до 1МВ