Skip to main content

Popular

Recent

Обява

За потребители на услугата „Патронажна грижа“

 

СО – район „Овча купел“
развива услугата „Патронажна грижа“, за да се погрижи за всички
свои съкварталци в невъзможност за водене на независим и
самостоятелен живот, вследствие на ограниченията, наложени от разпростространението на COVID–19.

Ако Вие (или Ваши близки) сте:
– Възрастни хора над 65 г.;
– Хора с увреждания и членове на семействата им;
– Самотен родител с деца до 12 г.;
– Хора, поставени под карантина от COVID–19;

Ние ще Ви помогнем!

Как?
– можем да пазаруваме за вас хранителни продукти, продукти от първа необходимост, вкл.
лекарства по ваша заявка;
– можем да заплатим вашите битови сметки;
– можем да извършим определени административни услуги от ваше име.
* Услугата „Патронажна грижа“ е безплатна, а продуктите и таксите се заплащат от
потребителя.

За включване в проекта:

изпратете попопълнено заявление-декларация на имейл sook@mail.bg

или

позвънете на  тел: 0884 804 740

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Прикачени файлове

Започват посещения по домовете във връзка с подмяна на отоплителни устройства с твърдо гориво с екологични алтернативи

Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“ и обявеното на 20.05.2020 г. начало на кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво по проекта, Ви уведомяваме за следното:
Експерти, технически лица, започнаха посещения в домакинствата бенефициенти по проекта. По време на посещенията всеки експерт се идентифицира с карта (пластика) издадена от Столична община.

Обследването на място се извършва както следва:
1. Обследване на място сред лицата, подали предварителни заявления за намерение за участие в проекта през 2019 г. и в последствие участвали в проучването на нагласите на населението, извършено по телефон чрез попълване на въпросници .
2. Обследване на място сред лицата, които вече са подали формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи в съответната районна администрация след 20.05.2020 г.
Обследването на място е с цел консултация в помощ на домакинствата. Ще се попълнят технически карти/чек листи , като експертите ще:
а. разговарят с представител на домакинството
б. осъществят физически огледи на сградата, на жилището и на използваните отоплителни устройства на твърдо гориво, за установяване на техническите параметри и валидиране приложимостта на заявения вид алтернативно отопление.
При обследването на място на домакинствата, които все още не са подали документи за кандидатстване ще се предоставят формуляри за кандидатстване, както и ще се консултират във връзка с попълването им.

За допълнителна информация може да се свържете с експерт на тел. 02/942 24 44

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Във връзка с организирането на разяснителната кампания по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, Столична община  е изработила образователен клип, който предоставя информация за:

–  значението на подмяната на отоплителните устройства, ползите за обществеността и околна среда;

–  точните действия, които желаещите да подменят устройствата си с нови, трябва да предприемат, за да заявят своето желание за участие в проекта;

–  приноса на ЕС и ОПОС 2014-2020;

Образователният клип се излъчва в периода от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г. по три национални телевизии и се разпространява чрез мултимедийните екрани, разположени в метростанциите.

Линк, на който е наличен гореспоменатият клип: https://dox.abv.bg/download?id=54c4c423a3

ПРОЕКТ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“ в район Овча купел

Кметът на СО – район Овча купел, Ангел Стефанов, подписа Договор с Министерството на труда и социалната политика за изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“ в район Овча купел.
Финансирането се осъществява по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския Социален Фонд.
Във връзка с предизвикателствата, свързани с разпространението на заболяването COVID 19, се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция, подкрепа и подпомагане на нуждаещите се граждани. По проекта ще бъдат предоставени услуги на лица, живеещи на територията на района, които са най-уязвими от кризата с разпространението на Covid 19.
Предвид целевата група, е идентифицирана необходимост от предоставянето на услуги по домовете в контекста на въведената извънредна епидемична обстановка в страната. По този начин ще бъде защитен обществения интерес и ще се отговори на нуждите на населението от превенция при разпространението на COVID-19.

    www.eufunds.bg

Наименование: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3 в район „Овча купел“.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд.

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура: BG05M9ОP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Проектно предложение: BG05M9OP001-2.101-0153-C01

Одобрено: Решение №РД 05-181/29.05.2020 г.

Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Целеви групи:

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– Хора с увреждания и техните семейства;

– Възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот);

– Хора, поставени под карантина от COVID–19;

– Самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Основни дейности:
Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (заплащането е със средства на потребителите).

Общ размер на  отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 211 470 лв., в това число средства от ЕСФ – 179 690 лв. и национално финансиране – 31 710 лв.

Начална дата: 16.03.2020 г.

Крайна дата: 31.12.2020 г.

Резултати: По проекта се очаква да бъдат обслужени 133 лица, попадащи в обхвата на целевите групи, както и да бъде устойчиво развита услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

 

За допълнителна информация и заявки за включване: 0884 804 740

 

Loading...